Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van WiBeQ catering gevestigd te Gassel, ingeschreven bij kamer van koophandel nr. 17285012, te Boxmeer.

Offertes

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door WiBeQ catering zijn bevestigd.
 2. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
 3. De offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6% BTW(eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld.

Betalingen

 1. Contante betaling bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.
 2. Facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is WiBeQ catering gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 10% in rekening te brengen.
 3. Klachten over de facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per e-mail te worden ingediend.

Incasso

Indien WiBeQ catering het nodig acht om incasso maatregelen te treffen, zijn de bijkomende kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

Schade

 1. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.
 2. Als gehuurde of ter beschikking gestelde goederen vermist of beschadigd zijn, worden deze extra in rekening gebracht van de opdrachtgever.
 3. WiBeQ catering stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.
 4. Barbecues en/of verhuur materialen dienen bij overnachting droog weggezet te worden.

Aansprakelijkheid

 1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 2. WiBeQ catering is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van WiBeQ catering.

Bevestiging

De opdrachtbevestiging dient u ter bevestiging te mailen of schriftelijk en ondertekend te retourneren uiterlijk 8 werkdagen voor aanvang van de uitvoering. Bij gebreke behouden wij het recht voor de partij niet uit te voeren.

Levering

 1. Bestellingen boven de 10 personen binnen een straal van 15 km worden gratis bezorgd
 2. Bij bestellingen onder de 10 personen binnen een straal van 15 km wordt € 1,- per kilometer berekend.
 3. Bij bestellingen welke verder dan 15 kilometer worden bezorgd, wordt € 1,- per kilometer berekend.
 4. De bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (St. Jansvoort 7, Gassel).
 5. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte.
 6. Bij grote partijen zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling te vragen.

Annulering

 1. 1Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 2. Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 3. U kunt uw bestelling tot max. 3 dagen voor de levering wijzigen tot maximale verschil van 10 % van oorspronkelijke waarde.
 4. U kunt het aantal personen tot max. 3 dagen voor levering wijzigen tot maximaal 10 % verschil van oorspronkelijk opgegeven aantal personen.

Overmacht WiBeQ catering

Indien leveringen van producten en diensten door WiBeQ catering niet mogelijk blijkt te zijn door bijvoorbeeld stakingen van personeel, leveranciers, arbeidsongeschiktheid, ziekte, verkeersongeval, extreme weersinvloeden en onmacht van WiBeQ catering ontslaat opdrachtgever haar van alle verplichtingen van het nakomen van leveringsplicht zonder dat er recht op schadevergoeding kan ontstaan. In geval van overmacht doet WiBeQ catering hiervan onmiddellijk melding aan opdrachtgever. Alle omstandigheden van welke aard dan ook, waardoor de voldoening aan onze leveringen worden bemoeilijkt door opdrachtgever leveren voor ons onmacht op waardoor onze diensten worden opgeschort, zoals aard van het terrein, belemmeringen, zwaar verkeer, tegenwerking, e.d. Indien WiBeQ catering van mening is dat de veiligheid van personeel in gevaar komt, zijn wij genoodzaakt de opdracht te annuleren en is de opdrachtgever gehouden alle schade en kosten die hieruit voortvloeien te voldoen aan WiBeQ catering. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of vergissingen, die bij opdrachten worden gemaakt. Gebreken dienen direct bij leveringen te worden gemeld door opdrachtgever.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Neem contact op

Catering


Meer informatie

Buffetten


Meer informatie

Barbecue


Meer informatie

Verhuur


Meer informatie

Nieuws


Lees meer